Мисия

Кои сме ние, какво се надяваме да постигнем и с какви средства. 

Първите шест години от живота са критичен период в развитието на мозъка. Човешкият мозък е в най-адаптивното си състояние през ранното детство. Взаимоотношенията, взаимодействията и преживяванията на детето, изграждат основата на социалните и емоционални компетенции, когнитивните способности и други основни умения, необходими през целия живот. Всички деца се нуждаят от положителен опит, за да развият тези умения. 

ДГ №125 „Усмивка„ изразява подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учебно/възпитателна среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето. 

Настоящата стратегия е ориентирана към ДЕТЕТО и към ОЧАКВАНИЯТА ни за него. 

Визия

В рамките на тази Стратегия за развитие на ДГ№125 „Усмивка” ние споделяме визия, ценности, стратегически насоки и приоритети, както и процеса на планиране. Включени са и акцентите от анализа на подкрепата за обратна връзка със заинтересованите страни, което ще помага за по-добра информираност за следващите ни стъпки през планирания период. 

Най-важният аргумент за необходимостта от висококачествени предучилищни програми е възвръщаемостта на инвестициите, като бъдещите икономически ползи от предучилищното обучение и възпитание в оптимална материална, емоционална и културна среда, която да утвърждава ДГ № 125 „Усмивка” като желано място за децата и техните родители. 

Визията е реалистична картина на настоящето и бъдещето състояние на ДГ № 125 „Усмивка„. Тя отразява непрекъснатото развитие на институцията ДГ, вземайки под внимание дефицитите от информираност, възможност от действия, квалификация и др.по отношение на ролята и възможностите на екипа за преодоляване на възникващите проблеми. Тя определя насоките по които ще работи ДГ№125 и как ще се реализира програмната ни система. Концентрира усилията на педагогическия екип да работи за постигане на трайни резултати, умения за критическо мислене, компетентности чрез използването на разнообразни интерактивни и иновативни методи. 

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции като партньори в провеждането на различните дейности. 

ВИЗИЯТА ни е: 

  •  даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 
  •  в ДГ №125 „Усмивка„ детето учи играейки, изследва света, експериментира, взаимодейства и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. 
  •  чрез екипа от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете. 
  •  ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сигурност, сътрудничество и компетентност. 
БДП