Нормативни документи 2023/2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 125 – 2023 – 2024

ПЛАН ЗА ДОСТЪП ДГ 125 – 2023 – 2024

ПРАВИЛНИК ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ ДГ 125 – 2023 – 2024

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЧИТАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА – 2023 – 2024

ГОДИШЕН ПЛАН ДГ 125 – 2023 – 2024

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 2023 – 2024

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА – 2023 – 2024

ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛ И СХЕМА НА АДАПТАЦИЯ 2023 – 2024

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2023 – 2024

МЕХАНИЗЪМ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 2023 – 2024

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ  СЪГЛАСНО МЕХАНИЗЪМ  ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 2023 – 2024

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2023 – 2024

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ – 2023 – 2024

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – 2023 – 2024

ПЛАН – ПРОГРАМА ПО БДП ЗА 2023 – 2024

ПВТР 2023 – 2024

АНТИКОРУПЦИОННА ПРОГРАМА 2023 – 2024

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА АНТИКОРУПЦИЯ – 2023 – 2024

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА АНТИКОРУПЦИЯ ЛИЦА – 2023 – 2024

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ЕПЛР – 2023 – 2024

ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

СИСТЕМА ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА – 2023 – 2024

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ – 2020 – 2025

СТРАТЕГИЯ ДГ125 – 2020 – 2025

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА – 2023 – 2024

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2023 – 2024

УЧЕБЕН ПЛАН ДГ 125 – 2023 – 2024

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

БДП