Нормативни документи 2022/2023

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 125

ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛ И СХЕМА НА АДАПТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЧИТАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – ДНЕВЕН РЕЖИМ 2022 / 2023

БДП ПЛАН – ПРОГРАМА ПО БДП ЗА 2022 – 2023 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 2022 – 2023 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА 2022 – 2023 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ МЕХАНИЗМА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2022 – 2023 г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ЕКИП ПОДКРЕПА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРЕВЕНЦИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН СИГУРНОСТ ПЛАН ТЕРОРИЗЪМ 2022 – 2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2020/2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ДГ 125 2020 – 2025 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2020 – 2024 г.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПВТР 2022 / 2023

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ 2022 / 2023

ПРАВИЛА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

ПРАВИЛА ДОСТЪП СГРАДА

ПРАВИЛА ПЕДАГОГ_ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЕ

ПРАВИЛА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДГ 125 _ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

COVID 19